top of page

Gorredijk wil eigen toekomst bepalen

In Gorredijk is veel meer mogelijk. Maar wat er mogelijk is en hoe het dorp er in de toekomst uit moet zien, dat is aan de inwoners zelf. Projectgroep Dorpsplannen organiseert op woensdag 17 januari een burgerparticipatiebijeenkomst waaruit duidelijk moet worden wat inwoners belangrijk vinden. Stip op de horizon is een leefbaarder dorpskern in 2030.


Centrummanager Jaimy Bethlehem met flyers die de Gordyksters moeten prikkelen. Foto: Renske Woudstra

Gorredijk Pas vorig jaar september is de projectgroep gestart op initiatief van centrummanager Jaimy Bethlehem en richt zich op de toekomst van het dorp. “Wy wolle folle mear mear dwaan mei De Gordyk en wolle net dat oaren foar ús betinke hoe it doarp wurdt. Dat moat wysels dwaan.” In het verleden zijn vaker plannen geweest voor het opknappen en leefbaar maken  van het dorp. “De plannen wienen der wol mar faak waard dêr neat mei dien.” Bij Projectgroep Dorpsplannen ligt dat anders, zegt Jaimy. “Yn ús groep sitte minsken dy’t de plannen ek foar mekoar krije kinne.”


De negenkoppige projectgroep is een mix van ondernemers en inwoners. Onder deze inwoners ook mensen die zitting hebben in Plaatselijk Belang of werken bij de gemeente. Je kunt plannen bedenken en dezen dan ter financiering voorleggen aan de gemeente, zegt Jaimy, maar dan komt ongetwijfeld de reactie: is er draagvlak voor die plannen? De projectgroep wil het andersom doen: eerst draagvlak creëren en dan plannen maken.


Woensdag 17 januari (19.30 uur, theaterzaal De Skâns) wordt daarom een grote bijeenkomst voor inwoners gehouden. “It hiele doarp kin meidwaan. We ha al in prikkeljende foaroankûndiging holden.” Het dorp is volgehangen met borden en flyers werden uitgereikt. De prikkelende teksten hielden de gemoederen flink bezig. Een parkeergarage met betaald parkeren, de hoofdbrug vervangen door een aquaduct, de Hoofdstraat afsluiten voor verkeer, een overdekt winkelcentrum op Loevestein, de Compagonsvaart dempen, een fastfoodrestaurant, een eigen ziekenhuis of wolkenkrabber, De Skâns vervangen voor een groot hotel of het verbieden van de koopzondag. “It hat wurke, we ha in protte reaksjes krigen.”


Het dorp Gorredijk leent zich uitstekend voor tal van nieuwe initiatieven, stelt Jaimy. “Alles is der wol mar der moat gewoan wat mear levendigheid yn.” Om verwarring te voorkomen: het nieuwe initiatief om Gorredijk op de kaart te zetten is niet hetzelfde als Impuls aan Gorredijk dat met geld uit de Regiodeal Zuidoost-Friesland het dorp verfraaide en dat afsluit op donderdag 18 januari (15.00 uur) bij de steeg aan de Langewal.


De bijeenkomst van 17 januari wordt op bijzondere wijze gehouden. De avond wordt geleid door presentator Gerben Bouma en omvat negen thema’s waaronder bereikbaarheid, wonen, groen en water. Na de introductie volgt de eerste ronde waarin de dorpelingen bij een thema gaan staan wat hun aanspreekt. Pennen, flipover en papier liggen klaar om ideeën en belangrijke punten over dit thema op te schrijven of te tekenen. Ondertussen typen projectgroepleden zoveel mogelijk van de gebruikte woorden al in het systeem dat deze woordgroepen projecteert op een groot scherm.


Na nog twee rondes, zodat elke bezoeker drie thema’s heeft kunnen kiezen, wordt dan duidelijk wat inwoners van Gorredijk belangrijk vinden; de meest gebruikte woorden worden het grootst geprojecteerd. Projectgroep Dorpsplannen verwacht dat ook raadsleden langskomen. “En dizze jûn moat foar de gemeente ek it bewiis wêze om in foarskotkrediet mooglik te meitsjen om plannen te realisearjen.”


Dit is een artikel van lokale krant Sa. Kijk voor meer artikelen over Gorredijk en omgeving op hun website en bijhorende media: https://www.sa24.nl/

Comments


bottom of page